Python 学习之-用while循环打印99乘法表

"""
1. 打印一个乘法表达试: X *  X=x*x
2. 一行打印多个表达式 -- 一行表达式的个数和行号数相等 -- 循环: 一个表达式--不换行
3. 打印多行表达式 -- 循环: 一行表达式 --换行

"""
j = 1
while j <= 9:
  i = 1
  while i <= j:
    print(f'{i}*{j}={i*j}',end='\t')
    i += 1
  # 一行表达式结束
  print()
  j += 1

输出结果

阅读剩余
THE END